Дене тәрбиесі

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу

Электроника және импульсті техника

Микросхемотехника

Электронды есептегіш машиналар

Автоматты жобалау жүйесі

Электрмен қоректендіру

ЕТЖ-не техникалық қызмет көрсету және жөндеу

ЭЕМ - нің сыртқы аймағының құрылысы

Есептегіш кешендер, жүйелер мен желілер

Мақсатты дайындық

Кәсіби үштілдіділік (факультатив)

Кәсіпкерлік қызмет негіздері (факультатив)

Оқу практикасы "Микросхемотехника"

Оқу практикасы "Электрмен қоректендіру"

Оқу практикасы "ЕТЖ-не техникалық қызмет көрсету және жөндеу"

Жұмысшы мамандығын алу практикасы "Оператор Саll"

ЭЕМ - нің сыртқы аймағының құрылысы бойынша оқу практикасы

Желілік технология бойынша оқу практикасы

Физическая культура

Основы права

Делопроизводство на государственном языке

Электроника и импульсная техника

Микросхемотехника

Электронная вычислительная машина

Системы автоматизированного проектирования

Электропитание

Техническое обслуживание и ремонт СВТ

Периферийные устройства ЭВМ

Вычислительные комплексы, системы и сети

Целевая подготовка

Профессиональное трехязычие (факультатив)

Основы предпринимательской деятельности (факультатив)

Учебная практика по микросхемотехнике

Учебная практика по электропитанию

Учебная практика "Техническое обслуживание и ремонт СВТ"

Практика на получение раб проф "Оператор Саll центров"

Учебная практика по периферийным устройствам

Учебная практика по сетевым технологиям