Алғашқы әскери дайындық

Кәсіптік орыс тілі

Кәсіптік шет тілі

Дене тәрбиесі

Мәдениеттану

Философия негіздері

Саясаттану және әлеуметтану негіздері

Экономика негіздері

Мемлекеттік тілде іс - қағаздарды жүргізу

Стандарттау, метрология және сертификаттау

Электротехника

Электрорадиоматериалдар және радиоэлементтер

Электрорадиоөлшемдер

Электроника және импульсті техника

Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері

Есептеу техникасындағы автоматика

Операциялық жүйелер және бағдарламалық қамтамасыздандыру

Мақсатты дайындық

Электронды үкімет және кибердемократия(факультатив)

Қазақстан құқығы (факультатив)

Танымдық оқу практикасы

Электротехникалық оқу практикасы

Электроника оқу практикасы

Электрорадиомонтаждық оқу практикасы

Электрорадиоөлшемдер оқу практикасы

Бағдарламалау оқу практикасы

Начальная военная подготовка

Профессиональный казахский язык

Профессиональный иностранный язык

Физическая культура

Культурология

Основы философии

Основы политологии и социологии

Основы экономики

Делопроизводство на государственном языке

Стандартизация, метрология и сертификация

Электротехника

Электрорадиоматериалы и радиоэлементы

Электрорадиоизмерения

Электроника и импульсная техника

Основы алгоритмизации и программирования

Автоматика в вычислительной технике

Операционные системы и программное обеспечение

Целевая подготовка

Электронное правительство и кибердемократия (факультатив)

Казахстанское право (факультатив)

Креативное мышление (факультатив)

Учебная практика "Ознакомительная"

Практика по электротехнике

Практика по электронике

Электрорадиомонтажная учебная практика

Электрорадиоизмерительная учебная практика

Учебная практика по программированию