Физическая культура

Өндірістік электроника негіздері

Электрлік жарықтандыру

Жалпы өнеркәсіптік тұтынушылар және оларды электрмен қамтамасыздандыру

Қосалқы станциялар мен тарату тораптары желілерінің электржабдығы

Электр тораптарының электржабдығын пайдалану, жөндеу және баптау

Өнеркәсіптік кәсіпорындарды электрмен қамтамасыздандыру

Релелік қорғаныс электр автоматикасы

Энергетика саласындағы жаңа технология

Өрт және жарылыс қауіпті мекендердің электрқондырғылары мен электржабдығы

Кәсіби үштілділік (факультатив)

Өлкетану (факультатив)

Кәсіпкерлік қызмет негіздері (факультатив)

Оқу практикасы

Основы права

Физическая культура

Основы промышленной электроники

Электрическое освещение

Общепромышленные потребители и их электроснабжение

Электрооборудование линий электропередачи подстанций и распределительных сетей

Эксплуатация, ремонт и наладка электрооборудования электрических сетей

Электроснабжение промышленных предприятий

Релейная защита и электроавтоматика

Охрана труда

Новые технологии в области энергетики

Электрооборудование и электроснабжение взрыво и пожарноопасных помещений

Профессиональное трехязычие (факультатив)

Краеведение (факультатив)

Основы предпринимательской деятельности(факультатив)

Учебная практика