Қазақстан тарихы

Алғашқы әскери дайындық

Кәсіптік орыс тілі

Кәсіптік шет тілі

Дене тәрбиесі

Мәдениеттану

Философия негіздері

Саясаттану және әлеуметтану негіздері

Экономика негіздері

Техникалық механика негіздері

Электротехниканың теориялық негіздері

Электротехникалық материалдар

Электрлік өлшемдер

Өнеркәсіптік электроника негіздері

Электр машиналар мен трансформаторлар

Компьютерлік технология негіздері

Электронды үкімет және кибердемократия (факультатив)

Қазақстан құқығы (факультатив)

Кәсіби үштілділік (факультатив)

Электр монтаждық оқу практикасы

Слесарлық оқу практика

История Казахстана

Начальная военная подготовка

Профессиональный казахский язык

Профессиональный иностранный язык

Физическая культура

Культурология

Основы философии

Основы политологии и социологии

Основы экономики

Черчение

Основы технической механики

Теоретические основы электротехники

Электротехнические материалы

Электрические измерения

Основы промышленной электроники

Электрические машины и трансформаторы

Основы компьютерной технологии

Электронное правительство и кибердемократия(факультатив)

Казахстанское право (факультатив)

Профессиональное трехязычие (факультатив)

Электромонтажная практика

Слесарная практика