Алгоритмдеу және бағдарламалау

Объектілі-бағытты бағдарламалау

Web бағдарламалау және интернет технологиялар

Компьютерлік желілер және телекоммуникациялар

Бағдарламамен қамтамасыздандыруды жобалау және құрастыру технологиясы

Микропроцессорлық техника

Өндірістік және экономикалық үрдісін модельдеу

Көлемді есептеулер

Ақпаратты қорғау әдісі

Мемлекеттік тілде іс жүргізу

Жоғары математика негіздері

"Тестілеуші" оқу практикасы

Алгоритмизация и программирование

Объектно-ориентированное программрование

Компьютерная графика

Web программирование и интернет технологии

Компьтерные сети и телекоммуникации

Проектирование и технология разработки программного обеспечения

Микропроцессорная техника

Моделирование производственных и экономических процессов

Облачные вычисления

Методы защиты информации

Основы права

Делопроизводство на государственном языке

Основы высшей математики

Учебная практика "Тестировщик"