Алғашқы әскери дайындық

Кәсіптік орыс тілі

Кәсіптік шет тілі

Қазақстан тарихы

Мәдениеттану

Философия негіздері

Экономика негіздері

Саясаттану және әлеуметтану негіздері

Стандарттау негіздері

Дискреттік және жоғары математика негіздері

Статистикалық математика

Сандық әдістер

Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері

Операциялық жүйелер және қолданбалы бағдарламалар пакеті

"Танымдық" оқу практикасы

ДЭЕМ және желілердің аппараттық құралдарының кешені

Начальная военная подготовка

Профессиональный казахский язык

Профессиональный иностранный язык

История Казахстана

Культурология

Основы философии

Основы экономики

Основы политологии и социологии

Основы права

Основы стандартизации

Основы высшей и дискретной математики

Математическая статистика

Численные методы

Основы алгоритмизации и программирования

Операционные системы и пакеты прикладных программ

"Ознакомительная" учебная практика