Алғашқы әскери дайындық

Кәсіптік орыс тілі

Кәсіптік шет тілі

Дене тәрбиесі

Мәдениеттану

Саясаттану және әлеметтану негіздері

Экономика негіздері

Техникалық механика негіздері

Электротехниканың теориялық негіздері

Электр машиналар және электржетегі

Электрорадиоматериалдар

Электрорадиоөлшемдер

Автоматтандыру құралдарының тетіктері мен түйіндері

Метрология негіздері және технологиялық бақылау құралдары

Электронды үкімет және кибердемократия (факультатив)

Қазақстан құқығы (факультаив)

Креативті ойлау (факультатив)

Әлемдік жаһандану (факультатив)

Слесарлық оқу практикасы

Электр монтаждық оқу практикасы

Қазақстан тарихы

Сала процестері мен аппараттары

Кәсіпкерлік негіздері (факультатив)

Отбасының этикасы мен психологиясы(факультатив)

Начальная военная подготовка

Профессиональный казахский язык

Профессиональный иностранный язык

Физическая культура

Культурология

Основы политологии и социологии

Основы экономики

Черчение

Основы технической механики

Теоретические основы электротехники

Электрические машины и электропривод

Электрорадиоматериалы

Электрорадиоизмерения

Детали и узлы средств автоматизации

Основы метрологии и средств технологического контроля

Электронное правительство и кибердемократия (факультатив)

Казахстанское право (факультаив)

Креативное мышленое (факультатив)

Мировая глобализация (факультатив)

Слесарная практика

Электромонтажная практика

История Казахстана

Процессы и аппараты отрасли

Профессиональное трехязычие (факультатив)